top of page

IK Ontwikkel

Sinds 2004  

IK Ontwikkel coöperatie U.A. wordt in oktober 2022 opgericht door Anneleen Mulder, Carla Pelkmans en Nicole Hanegraaf. Zij komen zelf uit de praktijk en willen bijdragen aan krachtig vakmanschap van binnenuit om inclusief boeiend mens- en wereldgericht onderwijs voor ieder kind mogelijk te maken. Met IK Ontwikkel geven zij een antwoord op de systeemgerichtheid in onderwijs en opvang en de macht van schoolleveranciers en methode- en toetsenmakers. Volgens hen moet en kan dat anders. Ze gebruiken ruim 20 jaar praktijkervaring om uniek materiaal te ontwikkelen.

We ontwikkelen met liefde en plezier voor (en door) professionals om in iedere school en kindcentrum mens- en wereldgericht te kunnen werken.

Anneleen, Carla, Nicole

Oprichters coöperatie 

2004 - 2005

Start met een Rapportfolio

Het verhaal van IK Ontwikkel begint in 2004 bij een ontwikkelingsgerichte (OGO) basisschool in Noord-Brabant. In de onderbouw van die school wordt gebruik gemaakt van HOREB als observatie en registratie-instrument. Kinderen krijgen een met zorg geschreven woordelijke rapportage mee naar huis. Toch is niet iedereen tevreden. De leerkrachten in de bovenbouw vinden dat ouders geen realistische verwachtingen hebben van hun kind als het in de bovenbouw komt en ouders zelf zeggen te weinig zicht te hebben op ontwikkeling. De bovenbouw gebruikt zelf een puntenrapportage, maar vindt dat die niet meer past bij de nieuwe visie van de school.  
 

Het team heeft behoefte aan een andere vorm van rapportage. Er wordt een ontwikkelteam geformeerd, dat hiermee aan de slag gaat. In dit team zitten leerkrachten uit zowel onder- als bovenbouw, waaronder Anneleen Mulder, Carla Pelkmans en Nicole Hanegraaf. Onder leiding van Trudy Schiferli verdiept het team zich in het werk van onder andere Bert van Oers, Wim Wardekker, Jaqueline Bulterman- Bos en Monique Volman. Na een brede verkenning en in nauw overleg met het hele team concludeert dit ontwikkelteam dat er wens en mogelijkheid is voor zowel een rapport als een portfolio. Het wordt een combinatie, het Rapportfolio

piepen
2005 - 2009 
Het Rapportfolio: een rapport én een portfolio 

Een conceptversie van het Rapportfolio gaat eind 2005 in een mooie map mee naar huis en de reacties van kinderen, ouders én team zijn positief. Het eerste deel van de map bestaat uit een Rapport waar per vakgebied te zien is of een kind iets zélf kan of nog met hulp. Bij het algemeen deel aan het begin van het Rapport wordt ook een woordelijke rapportage opgenomen. Het Rapport wordt afgesloten met een woordje richting het kind. In het tweede deel van het Rapportfolio komt het kind zelf aan het woord, zie je processen in beeld en bewaart het kind werk waar het trots op is. 

 

In die jaren wordt onder leiding van Nicole en onder andere gevoed door het werk van Kees Vernooy, Peter Sleegers, Gert Biesta, Fred Korthagen en Chiel van der Veen een schrijfwijzer voor het team gemaakt, waarin verbinding gelegd wordt tussen het beschreven curriculum en de manier waarop voor de verschillende onderdelen het leren kan worden geëvalueerd. Diverse manieren om actuele ontwikkeling in beeld te krijgen en kinderen verder helpen in hun zone van naaste ontwikkeling vormen centrale thema's. 

 

Het portfolio-deel krijgt steeds verder vorm, onder andere met toevoeging van een leesportfolio en uitbreiding van het deel ‘Dit ben ik’. Op basis van de ervaringen van kinderen, ouders en leerkrachten wordt de map verder aangescherpt en aangevuld.  

2009 - 2011 
Doorlopende leerlijnen in beeld

In 2009 participeert Nicole namens haar bestuur in een landelijk innovatieproject in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Doel is het ontwikkelen van een digitale ondersteunende systematiek voor kindcentra. Helaas stopt het project na 1,5 jaar, maar de werkwijze van basisschool Het Talent en de wetenschappelijke voedingsbodem die bijzonder hoogleraar Ton Mooij meegeeft, biedt nieuwe inzichten en inspiratie om het bestaande Rapportfolio door te ontwikkelen. In die tijd wordt onder andere een startdocument voor 2,5 en 4-jarigen toegevoegd en het geheel wordt geschikt gemaakt voor gebruik in het kindcentrum (2,5 – 12 jaar).

Referentiekader taal en rekenen
In oktober 2009 brengt de commissie Meijerink het referentiekader taal en rekenen uit. Nicole denkt dat dit kader weleens de gezochte houvast kan bieden om de schotten van het leerstofjaarklassensysteem af te breken die in de praktijk zo beperkend werken richting inclusief en uitdagend onderwijs voor ieder kind. In deze hoogtijdagen van het opbrengstgericht werken, wordt vanuit haar hypothese en onder haar leiding met verschillende specialisten uit PO, SBO en SO eerst de relatie onderzocht tussen kerndoelen, leerlijnen SLO, leerlijnen voor SBO en SO van het CED en het referentiekader. Nicole bezoekt in die periode verschillende scholen voor speciaal (basis)onderwijs en neemt deel aan netwerken rondom WSNS, waar zij haar gedachtengoed en uitwerkingen voorlegt. Een en ander leidt tot een eerste versie van een document Doorlopende leerlijnen in beeld. In dit document is de leerstof niet verdeeld over leerjaren, maar in stappen met bij elke stap verschillende doelen. 

Vrije collage
2011 - 2015
Doorontwikkeling Rapportfolio

Om passend onderwijs kans van slagen te geven, gelooft Nicole dat er afscheid genomen moet worden van het leerstofjaarklassensysteem. Zij hoopt dat het door haar ontwikkelde document Doorlopende leerlijnen in beeld haar team hiervoor de benodigde houvast biedt en presenteert het. Het team geeft aan dat het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem nog te vroeg komt, maar zij gaan het instrument wel gebruiken. Het geeft houvast bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van hun onderwijs. 

 

In deze periode bezoekt Nicole onder andere Werkplaats Kees Boeke, Sterrenscholen, democratisch onderwijs De Ruimte en DOE40 en scholen en kincentra in specifieke wijken in Antwerpen, Brussel en Hamburg. Zij is met name geïnteresseerd in de wijze waarop wordt omgegaan met inclusie, diversiteit, NT2, brede (culturele) ontwikkeling en het in beeld brengen daarvan. Gevoed door het werk van onder andere Bert van Oers, Wim Wardekker, Jaqueline Bulterman- Bos, Monique Volman, Luc Stevens en Paul Kirschner wordt het Rapportfolio verder ontwikkeld. Hierbij is specifiek aandacht voor uitdagend onderwijs en brede ontwikkeling van ieder kind. Naast een Rapport komt er een Stand van zaken in de mapOok wordt Kunst en Cultuur en Natuur en Milieu Educatie toegevoegd. Het Rapport bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Per onderdeel kan worden aangegeven of een kind het zelf kan of nog met hulp. De beschrijving die erbij hoort biedt het team houvast voor hun handelen.

Historie IK Ontwikkel
Historie IK Ontwikkel
2015 - 2018
Naar een Ontwikkelmap

In 2015 wordt Nicole directeur van een aantal andere scholen. Een van die scholen komt al snel met de vraag of zij een alternatief weet voor hun puntenrapportage. Het team zoekt een manier om ontwikkeling in beeld te brengen in acht doorlopende jaren ten opzichte van de doelen van het onderwijs, waarbij groei van het kind ten opzichte van zichzelf centraal staat en kinderen niet met elkaar vergeleken hoeven worden. In de onderbouw wordt KIJK gebruikt en het team vraagt zich af of zo'n soort instrument niet voor de hele schoolperiode bestaat. 

 

Deze vraag wordt aan alle bekende uitgevers gesteld, maar er lijkt niets op de markt wat voor de hele basisschoolperiode gebruikt kan worden en groei op basis van het curriculum als continu proces in beeld brengt. Nicole besluit dan om dit met collega's zelf te gaan ontwikkelen en maakt hiervoor gebruikt van het op haar vorige school ontwikkelde Rapportfolio. Nieuwsgierig sluit ook een van haar andere scholen aan en gevoed door theorie over onder andere formatief evalueren van Rene Kneyber en Dominique Sluijsmans, het werk van Hattie en Timperley, John Hattie, de SDT van Deci en Ryan, Riksen-Walraven, de uitgave Kansrijke combinatiegroepen en talloze bronnen-, en doelenboeken uit Montessori-, Dalton- OGO-, EGO- en Jenaplanonderwijs, onderzoeken zij op welke manier zij het Rapportfolio kunnen doorontwikkelen, passend bij de visie van hun scholen. Er wordt gemaakt, getest, bijgesteld, aangescherpt, van en met elkaar geleerd, er ontstaat nieuw vakmanschap en op basis daarvan wordt weer verder ontwikkeld.

 

Van verticaal naar horizontaal groeien

De teams maken in die periode gebruik van het eerder gemaakte document Doorlopende leerlijnen in beeld als basis en merken dat dit hen helpt om los te komen van het leerstofjaarklassensysteem en de vergelijking van kinderen met een groepsgemiddelde. Geen vaste niveaus, geen kinderen ingedeeld in hoger en lager en niet omhoog klimmen in een grafiek. In plaats daarvan zetten kinderen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen niet meer verticaal, maar horizontaal. Het blijkt een totaal andere manier van kijken naar ontwikkeling en ook naar de manier waarop leerkrachten hun onderwijs inrichten. Als de methode niet meer bepaalt, is de professional zelf weer aan zet. Dit is een belangrijke constatering en wordt meegenomen voor vervolg.

 

Van Rapportfolio naar Ontwikkelmap

Het Rapport wordt aangepast en krijgt de naam Stand van zaken. Hierin is te zien waar het kind staat in zijn ontwikkeling (actuele ontwikkeling) en wat de verwachting is van kind, ouder en leerkracht na een bepaalde periode. Ook is er ruimte gemaakt om aan te geven hoe zowel thuis als op school deze ontwikkeling ondersteund gaat worden. Het Rapportfolio krijgt een nieuwe indeling en een andere naam en heet dan Ontwikkelmap.  

Schattig meisje balletpose
2018 - 2020
Naar een Kind Ontwikkel Plan 

Het proces belandt in een volgende fase als vanuit de scholen de vraag komt of de systematiek nog meer ondersteunend kan worden aan de praktische uitvoerbaarheid van passend onderwijs. Deze brede dorpsscholen streven naar inclusief onderwijs met voor ieder kind een eigen leerroute, maar willen geen individueel onderwijs. Het idee is niet dat kinderen losse doelen in hun eentje aftikken, maar zij willen onderwijs in samenhang met de groep als leefleergemeenschap. Zij geloven in onderwijs waar kinderen van en met elkaar leven, leren en ontwikkelen, maar dan wel op zo'n manier dat er voor ieder kind volop te leren valt. Met deze vraag gaat een nieuw samengesteld ontwikkelteam onder leiding van Nicole aan de slag. Inspiratie wordt met name binnen de pedagogiek en het OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO)- en Jenaplan onderwijs gevonden. Collega's gaan aan de slag met het verbinden van doelen in domeinen en thema's. Ook ontwerpen zij samen betekenisvolle activiteiten in samenhang, waarin ieder kind mee kan doen en waar voor ieder kind valt te leren. Hierbij blijkt het inrichten van een rijke leefleeromgeving een belangrijk terrein van invloed. Op het terrein van organisatie wordt gekozen voor verschillende vormen van co-teaching. 
 

Plan op maat

Omdat maatwerk steeds meer de standaard wordt in de scholen, ontstaat er ook behoefte aan een plan op maat voor ieder kind, waarin actuele ontwikkeling en behoeften beschreven staan. En dan liefst zonder dat dit leidt tot een enorme administratieve last. Leerkrachten hebben de wens voor een praktisch instrument wat hen echt helpt om actualiteit en behoeften van ieder kind eenvoudig in beeld te krijgen. Geïnspireerd door onder andere Agora, Mondomijn en Wittering.nl die in het kader van œ Expeditie Leiderschap door Nicole dat jaar worden bezocht, maakt zij een eerste versie van zo'n plan op maat voor rekenen en taal met hierin ook de behoeften van het kind. In dit Kind Ontwikkel Plan (KOP)  is te zien waar een kind zich op de leerlijn bevindt en wat het nodig heeft om naar een volgende stap in ontwikkeling te gaan. Het KOP vervangt de eerdere Stand van zaken.

 

Kwaliteitsteam

Als intern ondersteuner stelt Carla een kwaliteitsteam samen met daarin twee intern begeleiders, twee leerkrachten, een directeur, een psycholoog en een orthopedagoog. In een aantal werkbijeenkomsten beschrijven zij behoeften voor ieder ontwikkelgebied. Dit team onderzoekt ook hoe je kwaliteit in kaart kunt brengen en je kunt verantwoorden zonder gebruik van gestandaardiseerde toetsen op leerling- groeps- en schoolniveau ten opzichte van de wettelijke kaders van het onderwijs. Hun bevindingen krijgen een plaats in een intern onderzoek kwaliteit. Hierin brengen zij ook in beeld welk percentage kinderen voldoet aan het wettelijk referentiekader in de volle breedte.  

Vakmanschap centraal

De ontwikkelde systematiek helpt de teams om niet de methode, maar eigen vakmanschap centraal te zetten. Ontwikkelteams voor stevige basis, Wereldwijs, taal en rekenen worden samengesteld, waarbij leerkrachten samen werken om actuele wetenschappelijke inzichten te verbinden met de eigen praktijk. Er wordt stevig ingezet op vakmanschap van binnenuit en kwaliteit wordt voor ieder ontwikkelgebied geborgd en beschreven inrichting, organisatie en in het handelen van professionals in een kwaliteitskaart voor de school: Zo doen wij dat! 

Klankgroepgroep

In deze periode wordt ook een klankbordgroep voor ouders opgericht. Deze groep komt in verschillende fasen bij elkaar rondom vragen als: Wat vind je als ouder belangrijk om te weten van je kind? Is dit de informatie waar je als ouder wat aan hebt? Hoe krijgen we behoeften in beeld en welke rol past daarbij als ouder? Hebben ouders een passend beeld van hun kind na het bekijken van het instrument? De bevindingen van de klankbordgroep worden steeds meegenomen om het instrument verder te ontwikkelen en aan te scherpen. 

Kind Ontwikkel Plan Taal 2 - Historie IK Ontwikkel
Kind Ontwikkel Plan Taal - Historie IK Ontwikkel
Kind Ontwikkel Plan Taal 3 - Historie IK Ontwikkel
2020 - 2021
Verrassend anders 

In 2020 sluit een volgende school van Nicole aan bij de ontwikkelingen. Deze school is eerder in zee gegaan met MijnRapportfolio. Ondanks dat de omgeving door het team zelf ingericht is, blijkt het na een aantal jaren investeren toch niet aan de wensen te voldoen. Ouders en teamleden zijn niet tevreden. Ouders vinden het geheel te onoverzichtelijk en zeggen onvoldoende zicht te hebben op wat hun kind kan en waar het staat in ontwikkeling. Leerkrachten vinden met name dat het werk wat ze erin stoppen niet in verhouding staan tot wat het oplevert. 

Pilot

Na kennismaking met het Kind Ontwikkel Plan (KOP) wordt ervoor gekozen om onder leiding van Nicole een pilot te draaien met een aantal leerkrachten, kinderen en ouders. Het team is na de pilot enthousiast en besluit te gaan werken met een eigen versie van een ontwikkelmap en ontwikkelplan. De ervaringen van deze collega's, kinderen en ouders gebruikt Nicole om nog een aantal verbeteringen door te voeren. Zo voegt zij onder andere de drieslag Leerling – Prof – Meester toe, waarmee verdieping van de stof en de mate van beheersing van een stap kan worden geduid. 

Thuisonderwijs

Tijdens de Coronaperiode ervaren leerkrachten het werken met het KOP en bijbehorende overzichten met doelen (Wat kun jij al wél en wat valt er nog te leren?) als extra voordeel. Niet alleen leerkrachten, maar ook kinderen hebben goed zicht op wat geleerd kan en moet worden. Voor leerkrachten is het vrij eenvoudig om het thuisonderwijs af te stemmen op actualiteit en behoeften van ieder kind. Er ontstaat deze periode nog meer behoefte aan materiaal gekoppeld aan doelen, zonder de norm (en taal) van een leerjaar. Een cluster van drie scholen verdeelt daarom de taken en gaat aan de slag om bij de verschillende doelen instructiefilmpjes, materialen, werkbladen en activiteiten te maken en verzamelen.

Verrassend anders

Opvallend is dat het gedachtengoed achter de systematiek eenvoudig te begrijpen is voor zowel kinderen, ouders als professionals. Tegelijk blijkt dat het echt nodig is iedereen goed en regelmatig te blijven meenemen in het gedachtengoed en de werkwijze, omdat het instrument een andere manier van kijken vraagt dan men gewend is. Verrassend anders. 

Meisje en knuffeldier
2021 - 2022
... naar IK Ontwikkel  

In het land wordt de vraag naar een alternatief voor het gestandaardiseerd vergelijkend toetssysteem steeds groter. De toets- en regeldruk die kinderen, ouders en professionals ervaren groeit en onderwijs lijkt steeds vaker de speelbal van een samenleving in zwaar weer. En hoewel het nooit de intentie is geweest om de systematiek buiten haar scholen te delen, vindt Nicole dat het nu tijd is om beschikbaar te gaan stellen wat in al die jaren ontwikkeld is. Zij heeft in haar scholen gezien dat kansengelijkheid en inclusief mens- en wereldgericht onderwijs alleen slaagt met een systematiek die ondersteunend is aan vakmanschap van binnenuit en aan welzijn en ontwikkeling van ieder kind. 

 

De ambitie wordt dat de systematiek door elke school of kindcentrum gebruikt kan worden. Nicole ontwikkelt als zelfstandige verder en onderzoekt wat nodig is om deze deelbaar te maken. World of Mundus wordt gevraagd voor de vormgeving en in Vincent van More Quality & Quantity B.V. wordt een technisch ontwikkelaar gevonden die samen op wil trekken om de systematiek aan iedere school beschikbaar te kunnen stellen. 

 

De samenwerking leidt tot IK Ontwikkel app als ontwikkelingsgericht alternatief voor het gestandaardiseerd, vergelijkend toetssysteem. Onderdeel hiervan is een plan op maat vanuit behoefte voor alle ontwikkelgebieden. In het voorjaar van 2022 kan de app technisch getest worden. Omdat de school van Carla al heel wat jaren bekend is met de papieren versie, doet zij die test met collega's en ouders in de praktijk van haar school. Anneleen is inhoudelijk betrokken als Meester wereldwijs (taal)onderwijs.

 

Met alle materialen die er al zijn en in samenwerking met tientallen professionals van verschillende scholen en kritische experts van buiten zijn, worden ook IK Ontwikkel borden gevuld. In een aantal maanden ontstaat een online ondersteunende omgeving vol materiaal om zelf verantwoord, onderbouwd en op eigen wijze onderwijs te kunnen ontwerpen. Op 25 februari 2022 gaat de website officieel de lucht in. De basis staat

 

Vlak voor de zomer van 2022 wordt het verhaal van IK Ontwikkel gedeeld met geïnteresseerde leerkrachten, intern begeleiders en directeuren in een online Meesterklas. 

2022 - 2023
IK Ontwikkel... verrass
end anders!

Naar het idee van een bestuur in Noord-Holland besluit Nicole de verdeling van ontwikkelgebieden en domeinen toch nog wat te herzien en aan te scherpen,  zodat het voor scholen eventueel ook mogelijk is alleen gebruik te maken van de ontwikkelgebieden taal en rekenen. Die zomer vraagt Anneleen een aantal taalexperts in haar netwerk om het geheel nog eens goed door te nemen. Wat kleine op- en aanmerkingen worden verwerkt. In het volgende schooljaar leren de eerste nieuwe scholen werken met IK Ontwikkel. In een aantal bijeenkomsten maken zij zich het gedachtengoed eigen en starten zij met het op maat maken van de materialen voor hun eigen school. 

Oprichting

Ondertussen wordt alles juridisch in orde gemaakt, zodat IK Ontwikkel app betrouwbaar is en door scholen veilig en verantwoord gebruikt kan worden. In samenwerking met een jurist en verschillende adviseurs komen er gebruiksvoorwaarden, contracten, AVG-afspraken en er wordt een coöperatie gekozen als meest passende rechtsvorm. In oktober 2022 wordt IK Ontwikkel coöperatie U.A. opgericht. De ondersteunende Leerling Ontwikkel Systematiek is dan klaar voor 4-13 jaar. 

Boek als onderlegger

In november 2022 komt het boek Onderwijs van binnenuit uit. Nicole beschrijft hierin onder andere het gedachtengoed, wat onder IK Ontwikkel ligt. Ook schrijft zij uitgebreid over de manier van kijken (Rode bril) en handelen (ABC) die zo kenmerkend zijn voor IK Ontwikkel.

Doorgaande lijnen 0-13 jaar

In maart 2023 komt het verzoek van een kindcentrum van een stichting voor onderwijs en opvang in Heerhugowaard voor doorgaande lijnen 0-6 jaar. Onder leiding van Carla en Anneleen start een ontwikkelteam, waarin een aantal medewerkers van het betreffende kindcentrum meedoet en waaraan onder andere ook José Bleij, Brenda Best de Jonge en Samantha Huijsveld als specialisten jonge kind worden verbonden. Zij werken een en ander uit tot een ondersteunende systematiek, zodat IK Ontwikkel vanaf augustus 2023 gebruikt kan worden in het hele kindcentrum.  

Burgerschap 

Onder leiding van Anneleen en met behulp van de door SLO uitgewerkte leerdoelenkaarten wordt in de zomer van 2023 ook een compleet pakket voor burgerschapsonderwijs toegevoegd aan IK Ontwikkel, zodat scholen en kindcentra vanuit de aangescherpte wettelijke opdracht onderbouwd en verantwoord aan de slag kunnen en zich kunnen verantwoorden. 

Klein kind met grote glazen

De nieuwe concept kerndoelen voor taal en rekenen verschijnen en Anneleen en Carla duiken hier met verschillende Meesters van binnen en buiten in. Tijdens verschillende bijeenkomsten ontdekken ze dat deze nieuwe kerndoelen uit zichzelf al meer in lijn zijn met het gedachtengoed achter IK Ontwikkel en meer ondersteunend aan inclusief mens- en wereldgericht onderwijs. Logischer geordend, concreet, samenhangend en betekenisvol. Met de herziene kerndoelen worden de kaarten met IK-doelen op detail aangepast. 

 

Metamorfose

Eind 2023 krijgt de website een metamorfose: nieuwe vormgeving, meer informatie, doorkijkjes en handige linkjes. In plaats van kernactiviteiten wordt overal gekozen voor ontwikkelgebieden (stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen). 

Dromen voor de toekomst

De droom is om met scholen (VO - MBO) van binnenuit verder te ontwikkelen tot een complete systematiek voor 0-18 jaar. Centrale examens worden dan vervangen door maatwerkdiploma's, gebaseerd op het Europees Referentie Kader. Als dát lukt, zou dat het afscheid kunnen betekenen van niveau-indelingen en het hoger-lager-denken in het onderwijs en lijkt de weg vrij voor inclusief en boeiend mens- en wereldgericht onderwijs. 

Wil je helpen?

Er lijkt geen tijd te verliezen. Onderwijs zit al te lang in een neerwaartse spiraal. Het tij moet gekeerd. Daar hebben vakmensen passend gereedschap voor nodig. Om los te komen van het leerstofjaarklassensysteem, om zelf verantwoord en onderbouwd onderwijs te ontwerpen, om zonder toetsdruk goed zicht te hebben op ontwikkeling van ieder kind. 

Niet de methode, de toets of het gemiddelde,

maar vakmanschap van professionals

en welzijn en (brede) ontwikkeling

van ieder kind (mens) centraal. 

Heb je ideeën of wil je helpen om IK Ontwikkel voor iedereen in onderwijs en opvang beschikbaar te stellen? Dan zitten er mensen om je te springen! Neem je contact op?

2023 - 2024
IK Ontwikkel... continu
🌱
Logo IK Ontwikkel

Dankbaar

IK Ontwikkel is, omdat wij zijn. We geloven in de kracht van samen en willen iedereen die in al die jaren op een of andere manier heeft bijgedragen bedanken. Fijn als je aangehaakt blijft. IK Ontwikkel continu en we horen graag je aanvullingen, opmerkingen en ideeën!

Heb je een herinnering of materiaal dat bijdraagt aan het levensverhaal van IK Ontwikkel en wil je dit delen, mail dan naar: IKOntwikkel@van-binnenuit.com 

bottom of page