top of page
totaal avatars nieuw def_edited_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

Een eigenwijze Leerling Ontwikkel Systematiek 

In de app (webapplicatie) breng je ontwikkeling van ieder kind in beeld. Zonder punten. Zonder toetsstress. Zonder vergelijken met een ander. Iedereen valt op. Niemand valt uit.

โ€‹

Groei maak je zichtbaar in een doorgaande lijn, startend bij het moment dat het kind op school komt. Daarbij wordt niet uitgegaan van een gemiddelde, maar het startpunt is dat wat een kind al wél kan. Het uitgangspunt is wat dít kind nodig heeft om een stap in ontwikkeling te maken. En dat kan in iedere school. Ongeacht je onderwijsconcept of methode.

โ€‹

 • Krachtig in al zijn eenvoud;

 • Praktisch en overzichtelijk voor kind, professional én ouders;

 • Toetsen op een natuurlijke wijze gericht op groei in een doorgaande lijn door de hele school;

 • Ontwikkeling in beeld ten opzichte van het kind zelf met het referentieniveau als enige criterium;

 • Overzicht van alle taal-en rekenvaardigheden voor de referentieniveaus 1F en 1S/2F.

โ€‹

Kid spelen met Bubble

App

De app is een webbased applicatie met een aantal praktische functionaliteiten:
 

 • In een oogopslag (brede) ontwikkeling in beeld vanuit Actualiteit;

 • Professional (onderwijs, opvang en/of zorg), kind en ouder maken eenvoudig een plan op maat vanuit Behoeften

 • Afstemmingsplan met alle betrokkenen vanuit Contact

Verbinding theorie en praktijk 

IK Ontwikkel een op bewijs gebaseerd toetsgedachtengoed.

 

 • In de eigenwijze Leerling Ontwikkel Systematiek wordt groei beoordeeld aan de hand van toets-onafhankelijke beoordelingscriteria (kaart met IK-doelen), die ook inzichtelijk zijn voor de lerende zelf. Dat maakt dat de beoordeling altijd ten dienste staat van het leren.
   

 • Kinderen worden niet ingedeeld naar niveau ten opzichte van het gemiddelde van de groep en worden ook niet met elkaar vergeleken. De systematiek nodigt professionals, kinderen en ouders uit te kijken naar waar het kind staat in relatie tot de doelen. De vraag is daarbij steeds: Waar bevindt het kind zich op de ontwikkellijn (Actualiteit)? En wat heeft dít kind nodig om een nieuwe stap te maken (Behoefte)?
   

 • Of een kind iets kan, wordt niet bepaald door een gemiddeld punt op een methodegebonden toets of een score op een gestandaardiseerde LVS-toets, maar op grond van dat wat in het dagelijks werk zichtbaar is. Professionals die met de systematiek werken, maken gebruik van vormen van formatief evalueren.
   

 • Wettelijk kent het basisonderwijs slechts één moment van summatief beoordelen. Dat moment ligt aan het eind van de basisschool. Na 8 jaar onderwijs moeten kinderen het referentieniveau 1F of 2F/1S behaald hebben voor taal en rekenen. De Eindtoets/ doorstroomtoets blijkt hiervoor niet geschikt (zie hier). IK Ontwikkel een eerlijk alternatief op basis van wat het kind gedurende een langere tijd laat zien op het referentiekader in de volle breedte.

Stap voor stap

Leer- en ontwikkellijnen zijn opgedeeld in stappen. 

โ€‹

 • Elke nieuwe stap volgt logischerwijs op de vorige;

 • Ontwikkelen op je eigen wijze en in je eigen tempo;

 • Inzichtelijk voor kind, ouder én professional;

 • Groei ten opzichte van het kind zelf;

 • Het referentieniveau als (enige) norm.

Brede ontwikkeling in beeld

Stap voor stap richting het referentieniveau.


IK Ontwikkel breed in verschillende kernactiviteiten (stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen). Gebruikers kunnen ook kiezen voor een selectie. De stevige basis bestaat uit leef- en leervaardigheden, waaronder executieve functies, mindset, sociale vaardigheden en leren leren. 

Schermafbeelding 2022-08-17 om 18_edited.jpg

* Referentieniveaus voor taal en rekenen bestaan uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F) is de basis die leerlingen in principe moeten beheersen. Het streefniveau (1S) is bedoeld om actief mee te kunnen doen in de samenleving.  

Alleen administreren wat nodig is
Een praktisch ontwikkelingsgericht instrument voor zowel kind als professional. 


In het onderwijs wordt veel tijd besteed aan administratie. Tijd die we liever besteden aan het ontwerpen van goed en mooi onderwijs. Dat is ook een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de systematiek: enkel administreren wat nodig is om goed zicht te hebben op ontwikkeling én het onderwijs af te kunnen stemmen op Actualiteit en Behoeften van ieder kind. 

piepen
bottom of page