totaal avatars nieuw def_edited.jpg
 

Een eigenwijze Leerling Ontwikkel Systematiek 

IK Ontwikkel verrassend anders. Iedereen valt op. Niemand valt uit. In de app breng je eenvoudig ontwikkeling in beeld, zonder dat een gestandaardiseerd, vergelijkend toetssysteem nodig is.

Bijna 20 jaar ontwikkelen in, met en voor de praktijk leidde tot de eigenwijze Leerling Ontwikkel Systematiek: IK Ontwikkel. Te gebruiken op iedere school die doorlopende ontwikkeling van een kind in beeld wil brengen. Ongeacht onderwijsconcept of methode. In de app wordt groei zichtbaar gemaakt in een doorgaande lijn, startend bij het moment dat kinderen op school komen.
 

 • Krachtig in al zijn eenvoud;

 • Praktisch en overzichtelijk voor kind, professional én ouders;

 • Formatief evalueren en ontwikkelen in een doorgaande lijn door de hele school;

 • Groei in beeld ten opzichte van het kind zelf met het referentieniveau als enige norm;

 • Overzicht van alle taal-en rekenvaardigheden voor de referentieniveaus 1F en 1S/2F.

Kid spelen met Bubble

App

De app is een webbased applicatie met een aantal praktische functionaliteiten:
 

 • In een oogopslag (brede) ontwikkeling in beeld vanuit Actualiteit;

 • Professional (onderwijs, opvang en/of zorg), kind en ouder maken eenvoudig een plan op maat vanuit Behoeften

 • Afstemmingsplan met alle betrokkenen vanuit Contact

Op wetenschap gebaseerd

IK Ontwikkel een op bewijs gebaseerd toetsgedachtengoed.

 

 • In de eigenwijze Leerling Ontwikkel Systematiek wordt groei beoordeeld aan de hand van toets-onafhankelijke beoordelingscriteria (kaart met IK-doelen), die ook inzichtelijk zijn voor de lerende zelf. Dat maakt dat de beoordeling altijd ten dienste staat van het leren.
   

 • Kinderen worden niet ingedeeld naar niveau ten opzichte van het gemiddelde van de groep of met elkaar vergeleken. De systematiek nodigt professionals, kinderen en ouders uit te kijken naar waar het kind staat in relatie tot de doelen. De vraag is daarbij steeds: Waar bevindt het kind zich op de ontwikkellijn (Actualiteit)? En wat heeft dít kind nodig om een nieuwe stap te maken (Behoefte)?
   

 • Of een kind iets kan, wordt niet bepaald door een gemiddeld punt op methodegebonden toetsen of een score op een gestandaardiseerde LVS-toets, maar op grond van dat wat in het dagelijks werk zichtbaar is. Professionals die met de systematiek werken, maken gebruik van allerlei vormen van formatief evalueren.
   

 • Wettelijk kent het basisonderwijs slechts één moment van summatief beoordelen. Dat moment ligt aan het eind van de basisschool. Na 8 jaar onderwijs moeten kinderen het referentieniveau 1F of 2F/1S behaald hebben voor taal en rekenen. IK Ontwikkel niet op basis van een enkel meetmoment (Eindtoets), maar op basis van dat wat het kind gedurende een langere tijd laat zien op het referentiekader in de volle breedte.

Stap voor stap

Leer- en ontwikkellijnen zijn opgedeeld in stappen. 

 • Elke nieuwe stap volgt logischerwijs op de vorige;

 • Ontwikkelen op je eigen wijze en in je eigen tempo;

 • Inzichtelijk voor kind, ouder én professional;

 • Groei ten opzichte van het kind zelf;

 • Het referentieniveau als (enige) norm.

Brede ontwikkeling in beeld

Stap voor stap richting het referentieniveau.


K Ontwikkel breed in verschillende kernactiviteiten (stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen). Gebruikers kunnen ook kiezen voor een selectie. De stevige basis bestaat uit leef- en leervaardigheden, waaronder executieve functies, mindset, sociale vaardigheden en leren leren. 

Schermafbeelding 2022-08-17 om 18_edited.jpg

* Referentieniveaus voor taal en rekenen bestaan uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F) is de basis die leerlingen in principe moeten beheersen. Het streefniveau (1S) is bedoeld om actief mee te kunnen doen in de samenleving.  

Alleen administreren wat nodig is
Een praktisch ontwikkelingsgericht instrument voor zowel kind als professional. 


In het onderwijs wordt veel tijd besteed aan administratie. Tijd die we liever besteden aan het ontwerpen van goed en mooi onderwijs. Dat is ook een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de systematiek: enkel administreren wat nodig is om goed zicht te hebben op ontwikkeling én het onderwijs af te kunnen stemmen op Actualiteit en Behoeften van ieder kind. 

piepen

Portfolio
Een portfolio maakt de systematiek compleet. 

IK Ontwikkel... op eigen wijze.  In het portfolio wordt het werk bewaard waar het kind trots op is. De praktijk leert dat (groot)ouders en kinderen bijzondere (emotionele) waarde hechten aan een pak-en blader versie van een portfolio. Bovendien blijken (jonge) kinderen zich meer eigenaar te voelen bij een portfolio wat ze vast kunnen houden. De voorkeur gaat dan ook naar een pak- en bladerversie boven een volledig digitaal instrument. Op de borden vind je tabbladen en inhoud.